Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Video Chơi Mẫu Bài Hát Tham Khảo (Hậu Mãi 2 + Hậu Mãi 3)

Bài hát chơi mẫu: Tuyết Rơi Mùa Hè

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Video Chơi Mẫu Bài Hát Tham Khảo (Hậu Mãi 2 + Hậu Mãi 3) Bài hát chơi mẫu: Rhythm Of The Rain
Hoàn thành
Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 3) Quy luật Intro cho giọng trưởng (C)