Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 2)

Thế bấm tay trái nhịp 2/4 mới (Kiểu 1)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 1) Bài hát tham khảo: Triệu Đóa Hồng
Hoàn thành
Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 2) Thế bấm tay trái nhịp 2/4 mới (Kiểu 2)