Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 6: Ôn tập và ứng dụng tất cả các thế bấm. Một số kỹ thuật cho bài hát sinh động

Sealed With A Kiss (bài tham khảo)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 6: Ôn tập và ứng dụng tất cả các thế bấm. Một số kỹ thuật cho bài hát sinh động Sau Tất Cả (bài tham khảo)
Hoàn thành
Hậu Mãi Mở Rộng (Đợt 1) Bài hát tham khảo: Chiều Nay Không Có Mưa Bay