Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 5: Thế bấm 7 nốt & Thế bấm 8 nốt Xen kẽ thế bấm (Bài hát nhịp 4/4)

Bài giảng thế bấm trên đàn (Tuần 5)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 5: Thế bấm 7 nốt & Thế bấm 8 nốt Xen kẽ thế bấm (Bài hát nhịp 4/4) Bài giảng phương pháp (Tuần 5)
Hoàn thành
Tuần 5: Thế bấm 7 nốt & Thế bấm 8 nốt Xen kẽ thế bấm (Bài hát nhịp 4/4) Love Story (bài tham khảo)