Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4)

Trót Yêu (tập chậm – đoạn phiên khúc)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4) Beautiful In White (hướng dẫn tập chậm)
Hoàn thành
Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4) Trót Yêu (tập chậm – đoạn điệp khúc)