Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4)

Hướng dẫn mẫu Fill-in (tuần 3)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4) Bài giảng thế bấm trên đàn (tuần 3)
Hoàn thành
Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4) Hướng dẫn mẫu Kết bài (tuần 3)