Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4)

Bài giảng phương pháp (tuần 3)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (tập chậm – đoạn điệp khúc)
Hoàn thành
Tuần 3: Xen kẽ thế bấm 3 nốt và thế bấm 4 nốt Fill-in -Kết bài (Bài hát nhịp 2/4 & 4/4) Bài giảng thế bấm trên đàn (tuần 3)