Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4)

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (bài mẫu)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Song From A Secret Garden (tập chậm – đoạn điệp khúc)
Hoàn thành
Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (tập chậm – đoạn phiên khúc)