Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4)

Bài giảng phương pháp (Tuần 2)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Thằng Cuội (hướng dẫn tập chậm)
Hoàn thành
Tuần 2: Thế bấm 3 nốt giãn ngón - Thế bấm 4 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Bài giảng thế bấm trên đàn (Tuần 2)