Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4)

Thằng Cuội (bài mẫu)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Proud Of You (tập chậm – đoạn điệp khúc)
Hoàn thành
Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Thằng Cuội (hướng dẫn tập chậm)