Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Đăng Ký Khóa Học

Mục lục khóa học

Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4)

Bài giảng phương pháp

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Học Nhạc Lý Cách đọc nốt nhạc nằm ngoài khuông nhạc nhanh hơn
Hoàn thành
Tuần 1: Thế bấm 3 nốt (Bài hát nhịp 2/4) Bài giảng thế bấm trên đàn